فروش بلیط به پایان رسیده است

تیزر سمینار

اطلاعات برگزاری دوره

مکان برگزاری

سالن 1200 نفره
ورزشگاه آزادی

تاریخ

برگزاری

جمعه
29 دی

ساعت

برگزاری

9
الی 14

فروش بلیط به پایان رسیده است