دوره ۲۱ روزه پولسازی از اینستاگرام

مشخصات دوره:

برگزار کننده: مدرسه موفقیت بابک بهمن خواه
فضای برگزاری: آنلاین
اساتید: حمید صباغی، بابک بهمن خواه
زمان: فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹

دوره ۷ روزه زنان جذاب، زنان قدرتمند

مشخصات دوره:

برگزار کننده: مدرسه موفقیت بابک بهمن خواه
فضای برگزاری: آنلاین
اساتید: پریسا مافی، روانشناس و مشاور خانواده
زمان: اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۹

دوره ۸ روزه راز ده برابر کردن قدرت پول
از طریق بورس

مشخصات دوره:

برگزار کننده: مدرسه موفقیت بابک بهمن خواه
فضای برگزاری: آنلاین
اساتید: مهندس محمدهادی نورپوری، کارشناس ارشد اعتباری و سرمایه گذاری بانک
زمان: در حال برگزاری

دوره ۷ روزه جادوی فن بیان
در سه گام

مشخصات دوره:

برگزار کننده: مدرسه موفقیت بابک بهمن خواه
فضای برگزاری: آنلاین
استاد: احسان مهرعلیها، نفر اول مسابقات سخنرانی کشوری
زمان: در حال برگزاری

فهرست